Algemeen Klachtenreglement Stichting Kenniscluster Regenboog

Artikel 1 Begrippen
Stichting Kenniscluster Regenboog:     
Stichting Kenniscluster Regenboog te Leeuwarden, de afkorting SKR, tevens handelend onder de handelsnaam Ottoman of de persoon of organisatie die onder verantwoordelijkheid van Stichting Kenniscluster Regenboog  werkzaamheden verricht.

Klager:                                             
Degene die een klacht indienen.

Klacht:          
Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop de dienstverlening van Stichting Kenniscluster Regenboog heeft plaatsgevonden.

Beklaagde:                                      
De persoon waarover wordt geklaagd.

Artikel 2 Klachtrecht

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Stichting Kenniscluster Regenboog, of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Stichting Kenniscluster Regenboog, zich jegens hem/haar heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Stichting Kenniscluster Regenboog.
 2. De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij Stichting Kenniscluster Regenboog.

Artikel 3 Indienen van een klacht

 1. In eerste instantie wordt de klacht mondeling ingediend bij de beklaagde die bij de gedraging betrokken is geweest.
 2. De mondelinge klacht wordt zo mogelijk direct afgehandeld. De beklaagde maakt een verslag welke door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrift ontvangt
 3. Zodra Stichting Kenniscluster Regenboog naar tevredenheid van de klager diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van het vervolg van dit reglement.
 4. Klager heeft onverminderd het recht alsnog een schriftelijke klacht in te dienen.
 5. De klacht is in leesbaar Nederlands opgesteld, ondertekend door de klager en bevat ten minste:
  1. de naam en het adres van de klager
  2. de dagtekening
  3. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Artikel 4 Niet ontvankelijke klacht

 1. Stichting Kenniscluster Regenboog is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
  1. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld.
  2. eenduidig vaststaat dat Stichting Kenniscluster Regenboog – of de persoon die werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van Stichting Kenniscluster Regenboog – maar een derde partij onderwerp van de klacht is.
  3. die langer dan één jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  4. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is dan wel onderworpen is geweest.
  5. ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de redenen die hebben geleid tot het niet in behandeling nemen.

Artikel 5 Behandeling van klachten

 1. Stichting Kenniscluster Regenboog bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht binnen zeven werkdagen.
 2. De afhandeling van de klacht wordt getracht binnen vier weken af te handelen en kan vanwege bijzondere omstandigheden voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijke mededeling gedaan aan zowel de klager als de beklaagde onder vermelding van de reden van de vertraging in de klachtenafhandeling.
 3. Stichting Kenniscluster Regenboog verplicht zich om de klachtbehandeling te laten geschieden door een medewerker die zelf niet betrokken is bij de klacht.

Artikel 6 Hoorplicht

 1. Stichting Kenniscluster Regenboog stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Plaats en tijdstip van de hoorzitting wordt door Stichting Kenniscluster Regenboog bepaald.
 2. Van het horen van de klager en/of degene over wiens gedraging wordt geklaagd, kan worden afgezien indien betrokkene heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Zowel de klager als degene op wiens gedraging van de klacht betrekking heeft, hebben recht op inzage in alle relevante stukken die betrekking hebben op de klacht. Plaats en tijdstip van de ter inzage legging worden door Stichting Kenniscluster Regenboog bepaald. Op verzoek kunnen zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kosteloos afschriften krijgen van deze stukken.
 4. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat door Stichting Kenniscluster Regenboog wordt toegestuurd aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 7 Afhandeling

 1. Indien de klager of degene op wiens gedraging wordt geklaagd geen gebruik maken van hoor-/wederhoor, inlichtingen verstrekken of stukken te overleggen of anderszins niet meewerkt aan het onderzoek, handelt Stichting Kenniscluster Regenboog de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.
 2. Stichting Kenniscluster Regenboog stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
 3. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van Stichting Kenniscluster Regenboog kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
 4. Stichting Kenniscluster Regenboog draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.

Artikel 8 Kennisstelling van Klachtenreglement Stichting Kenniscluster Regenboog
Iedere cliënt wordt tijdens een intakegesprek geattendeerd op de website van Stichting Kenniscluster Regenboog. Op deze website staat het Klachtenreglement Stichting Kenniscluster Regenboog volledig opgenomen. Bij aanvang van daadwerkelijke begeleiding door Stichting Kenniscluster Regenboog wordt de cliënt een informatiefolder van Stichting Kenniscluster Regenboog ter hand gesteld. De complete tekst van het Klachtenreglement Stichting Kenniscluster Regenboog is in deze folder opgenomen.

Artikel 9 Slotbepaling

 1. Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld.
 2. Stichting Kenniscluster Regenboog verplicht zich om klachtengegevens van cliënten die overgedragen zijn door een opdrachtgevers te rapporteren aan de opdrachtverstrekker. Deze rapportage bestaat uit:
  1. Inzicht geven in de achtergrond, doorlooptijd en uitkomst van behandelde klachten;
  2. Periodieke rapportage conform de samenwerkingsafspraak met betreffende organisaties, instanties en instellingen die als opdrachtgever kunnen worden aangemerkt:
   1. Totale aantal ingediende klachten
   2. Aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen;
   3. Aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de klachtentermijn is afgehandeld;
   4. Aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen;
   5. Aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de klachtentermijn is afgehandeld.
 1. Dit Klachtenreglement is per 29 juni 2005 in werking getreden.
 2. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘ Algemeen Klachtenreglement Stichting Kenniscluster Regenboog’.

Leeuwarden, 29 juni 2005

Stichting Kenniscluster Regenboog